2011. 9. 23.

jquery 및 jquery 라이브러리 cdn 경로

jquery 및 jquery라이브러리를 사용한다면 cdn외부경로를 사용하면 서버트래픽감소 및
유저 로딩속도 증가(cdn이 일반서버보다 라인 더 빠를경우 대체적으로 더 빠름) 시킬  수 있음.
현재 구글쪽 경로보다 마이크로소프트사 cdn이 훨씬 빠른 속도를 보이고 있다.

출처 : http://www.asp.net/ajaxlibrary/CDN.ashxjQuery Releases on the CDN

The following releases of jQuery are hosted on the CDN:

jQuery version 1.6.4

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.6.4.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.6.4.min.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.6.4-vsdoc.js

jQuery version 1.6.3

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.6.3.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.6.3.min.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.6.3-vsdoc.js

jQuery version 1.6.2

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.6.2.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.6.2.min.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.6.2-vsdoc.js

jQuery version 1.6.1

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.6.1.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.6.1.min.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.6.1-vsdoc.js

jQuery version 1.6

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.6.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.6.min.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.6-vsdoc.js

jQuery version 1.5.2

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.5.2.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.5.2.min.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.5.2-vsdoc.js

jQuery version 1.5.1

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.5.1.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.5.1.min.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.5.1-vsdoc.js

jQuery version 1.5

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.5.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.5.min.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.5-vsdoc.js

jQuery version 1.4.4

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.4.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.4.min.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.4-vsdoc.js

jQuery version 1.4.3

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.3.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.3.min.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.3-vsdoc.js

jQuery version 1.4.2

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.2.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.2.min.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.2-vsdoc.js

jQuery version 1.4.1

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.1.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.1.min.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.1-vsdoc.js

jQuery version 1.4

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.min.js

jQuery version 1.3.2

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.3.2.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.3.2.min.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.3.2-vsdoc.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.3.2.min-vsdoc.js
jQuery UI Releases on the CDN

The following releases of the jQuery UI library are hosted on this CDN. Click each link to see the actual list of files.jQuery Validation Releases on the CDN

The following releases of the jQuery Validation library are hosted on this CDN. Click each link to see the actual list of files.jQuery Mobile Releases on the CDN

The following releases of the jQuery UI library are hosted on this CDN. Click each link to see the actual list of files.jQuery Templates Releases on the CDN

The following releases of the jQuery Templates plugin are hosted on this CDN. Click each link to see the actual list of files.jQuery Cycle Releases on the CDN

The following releases of the jQuery Cycle plugin are hosted on this CDN. Click each link to see the actual list of files.Modernizr Releases on the CDN

The following releases of Modernizr are hosted on the CDN:

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/modernizr/modernizr-2.0.6-development-only.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/modernizr/modernizr-1.7-development-only.js


Ajax Control Toolkit Releases on the CDN

The following releases of the client portion of the Ajax Control Toolkit are hosted on this CDN. Click the link to see the actual list of files.Microsoft Files on the CDN

These libraries were uploaded by Microsoft.


ASP.NET Ajax Releases on the CDN

The following releases of the ASP.NET Ajax Library are hosted on the CDN. Click each link to see the actual list of files.


ASP.NET MVC Releases on the CDN

The following ASP.NET MVC JavaScript files are hosted on this CDN:

ASP.NET MVC 1.0

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/mvc/1.0/MicrosoftMvcAjax.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/mvc/1.0/MicrosoftMvcAjax.debug.js

ASP.NET MVC 2.0

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/mvc/2.0/MicrosoftMvcAjax.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/mvc/2.0/MicrosoftMvcAjax.debug.js

ASP.NET MVC 3.0

 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/mvc/3.0/jquery.unobtrusive-ajax.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/mvc/3.0/jquery.unobtrusive-ajax.min.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/mvc/3.0/jquery.validate.unobtrusive.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/mvc/3.0/jquery.validate.unobtrusive.min.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/mvc/3.0/MicrosoftMvcAjax.js
 • http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/mvc/3.0/MicrosoftMvcAjax.debug.js

댓글 없음:

댓글 쓰기